TT

Họ và tên

Cấp bậc,

học hàm, học vị

Chức vụ

Thời gian giữ chức vụ

Ảnh

1

Lê Trọng Tấn

Thượng tướng

Viện trưởng

1976 - 1977

2

Hoàng Minh Thảo

Thượng tướng,

GS, NGND

Viện trưởng

1977 - 1989

3

Đỗ Trình

Trung tướng,

 GS, TS

Viện trưởng

1989 - 1991

4

Nguyễn Hữu An

Thượng tướng,

PGS

Viện trưởng  Giám đốc

1991 -

1994 - 1995

5

Nguyễn Hải Bằng

Trung tướng,

PGS, TS

Quyền

Giám Đốc

1995 - 1997

6

Nguyễn Thế Trị

Thượng tướng, PGS,TS

Giám đốc

3/1997 - 3/2007

7

Phạm Xuân Hùng

Trung tướng, TS

Giám đốc

4/2007 - 7/2008

8

Nguyễn Như Hoạt

Trung tướng,

PGS, TS

Giám đốc

8/2008 - 8/2010

9

Võ Tiến Trung

Thượng tướng,

PGS, TS

Giám đốc

9/2010 - 4/2016

10

Trần Việt Khoa

Thượng tướng, PGS, TS

Giám đốc

5/2016 - đến nay