Các thế lực thù địch, phản động đã và đang tăng cường chống phá, xuyên tạc về nền tảng tư tưởng của Đảng; Để giữ vững thành quả Cách mạng Việt Nam, chúng ta cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới.

Trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ chân lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam”. Do đó, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ.Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộctrong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách lâu dài, để thực hiện và phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần tiến hành một số giải pháp sau:

Một là,  nâng cao nhận thức,phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong tình hình hiện nay. Sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, bảo vệ chế độ, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc phá hoại.Chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, nâng cao nhận thức về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trước hết, cần nhận diện đúng và kiên quyết đấu tranh làm thất bại phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để nhận diện phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa về tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội,  phát huytrách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng hết sức tinh vi, thâm độc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dântrong phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động.

Hai là, đổi mới nội dung, phương pháp huy động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đây là giải pháp quan trọng phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Để phát huy hiệu quả cao nhất, cần đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch để lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế. Phát huy vai trò nòng cốt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các đơn vị, địa phương. Xác định rõ, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, phản bác quan điểm sai trái thù là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân. Do đó, cần pháthuy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, nhất là các lực lượng trong tầng lớp trí thức, sinh viên, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động… tham gia phản biện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là,  nâng cao dân trí, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dângắn với phát huy hiệu quả xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đây là giải pháp cơ bản, cần thiết trong tình hình hiện nay; vấn đề cơ bản, quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,lấy con người là trung tâm của sự phát triển.Chú trọng và nâng cao hiệu quả xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Để thực hiện tốt trong thời gian tới, phải quán triệt rõ và phát huy lực lượng đông đảo của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng thường xuyên chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phổ biến, tuyên truyền, vận độngNhân dân tin, hiểu, tự hào với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.Thực hiện tốt giải pháp này nhằm chống lại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng những hạn chế, khai thác yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội để tiến hành kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian tới, chúng ta tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo. Bảo đảm cơ bản an sinh xã hội, quan tâm nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân. Tích cực xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tham gia đấu tranh, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, tạo thành sức mạnh đoàn kết toàn dântrong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng của các thế lực thù địch.

Bốn là, phát huy vai trò tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong khối đại đoàn kết dân tộc, đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch.

Đây là giải pháp mang tính định hướng và gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc,phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch.Việc xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, do đóvai trò tổ chức Đảng phải thường xuyên định hướng,xác định rõ những tác động tiêu cực của những quan điểm sai trái, thù địch đối với an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch để có chủ trương, biện pháp chỉ đạo phù hợp; có phương thức đấu tranh phù hợp, phát huy hiệu quả cao. Kết hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấpchính quyền, chủ động nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, với mưu đồ vu cáo, xuyên tạc, phá hoại côngcuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, phản bác quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân, đấu tranh quyết liệt, mạnh mẽ, không khoan nhượng bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả./.

Đại tá, ThS Nguyễn Thanh Trần

Học viện Quốc phòng