“Bộ đội Cụ Hồ” - danh hiệu cao quý mà Nhân dân ta trao tặng cán bộ, chiến sĩ, kết tinh những giá trị cao đẹp được hình thành và lan tỏa gắn với lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong thời kỳ mới, việc giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đang vừa là yêu cầu khách quan, vừa là mong mỏi, tình cảm, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội.

Danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” thể hiện sâu sắc bản chất cách mạng của Quân đội kiểu mới - Quân đội do Đảng của giai cấp công nhân tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo. Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, được Nhân dân che chở nuôi dưỡng; bằng nghị lực phi thường, trí thông minh và lòng quả cảm bằng lòng nhiệt tình cách mạng, “Bộ đội Cụ Hồ” đã dám đánh và đánh thắng những đội quân hùng mạnh nhất, viết nên những bản thiên anh hùng ca về tinh thần dũng cảm, về phẩm chất cao đẹp và trí tuệ tuyệt vời của con người Việt Nam.

Qua suốt chặng đường gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội đã viết nên thiên anh hùng ca sáng ngời về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân và đi vào những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Trong tình hình mới, trước sự vận động, phát triển không ngừng của yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Quân đội vẫn đã và đang được giữ gìn, phát huy. Đại đa số cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã tích cực tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững và phát huy những chuẩn mực văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao vai trò, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, yêu mến. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” hiện đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Đặc biệt, mặt trái của nền kinh tế thị trường vẫn đang từng ngày, từng giờ tác động mạnh đến nhận thức, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Lối sống thực dụng, tâm lý hưởng thụ, ngại cống hiến, lười phấn đấu luôn tìm cơ hội để len lỏi trong suy nghĩ của mỗi quân nhân. Một số ít cán bộ, chiến sĩ chưa nhận thức đầy đủ, nêu cao trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thiếu tự giác, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện; sa vào chủ nghĩa cá nhân, dao động trước diễn biến phức tạp của tình hình. “Có cả cán bộ cao cấp, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm kỷ luật, phát luật, quy định về những điều đảng viên không được làm, gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, Quân đội, làm ảnh hưởng đến truyền thống, uy tín của Quân đội, phẩm chất và hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”[1]. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động cũng luôn tìm cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, truyền bá tư tưởng “phi chính trị hóa” quân đội; xuyên tạc truyền thống Quân đội; xuyên tạc hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”… Mưu đồ làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, niềm tin vào Đảng, chế độ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội; xóa nhòa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tách rời Quân đội với Đảng và nhân dân. Trong khi, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải tiếp tục phát huy, lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần vì nước, vì dân trong mọi điều kiện.

Tỏa sáng nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội tuyệt đối trung thành Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, kỷ luật tự giác nghiêm minh; đoàn kết thống nhất nội bộ, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với Nhân dân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ… Đây là những hành trang quý báu, cần được bồi dưỡng, phát huy, phát triển, qua đó góp phần tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quân nhân trên từng lĩnh vực công tác; cổ vũ, động viên những cách làm hay, gương “người tốt, việc tốt” trong giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đấu tranh với các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đồng thời coi trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong rèn luyện, phấn đấu theo các đặc trưng, chuẩn mực của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương trên các mặt công tác, thực sự là tấm gương mẫu mực trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần có động cơ phấn đấu trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực đấu tranh với các biểu hiện sai trái, xuyên tạc giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là vấn đề có tình thường xuyên, liên tục gắn liền với quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và mỗi quân nhân. Do đó, các cơ quan đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần quan tâm xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tích cực; tổ chức tốt hoạt động thực tiễn, các phong trào hành động cách mạng gắn với Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, với những thiết chế văn hóa phong phú, tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội phấn đấu, rèn luyện, cống hiến sức lực, trí tuệ vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Nêu cao tinh thần tự bồi dưỡng, hoàn thiện phẩm chất nhân cách người quân nhân cách mạng, tự “đề kháng” với những ảnh hưởng xấu độc của môi trường xã hội ở mỗi cán bộ, chiến sĩ, qua đó trực tiếp góp phần giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hội thảo Khoa học: Những vấn đề lý luận, thực tiễn của việc nghiên cứu và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là kết quả quá trình rèn luyện, phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân; chịu tác động thường xuyên của nhiều yếu tố, đòi hỏi phải luôn được gìn giữ và phát huy cho phù hợp với điều kiện trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Việc tiếp tục bồi đắp, xây dựng, phát triển, làm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng tỏa sáng là đòi hỏi tất yếu khách quan, vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội hiện nay, nhằm kế thừa, phát huy giá trị truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong tình hình mới.

 

Tin, bài và ảnh: Đại tá, TS Trương Văn Bảy

CNBM Tư tưởng Hồ Chí Minh/ Khoa Lý luận Mác - Lênin

 

[1] Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương “về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”.