(Thứ ba, 28/12/2021, 09:30)

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước và hoạch định những đường lối chiến lược trong tầm nhìn dài hạn, nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước).

(Thứ sáu, 17/12/2021, 23:36)

Học viện Quốc phòng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của quốc gia, có uy tín và vị thế ngày càng cao trong khu vực và thế giới. Nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là một yêu cầu có tính nguyên tắc, bắt buộc và là cơ sở rất quan trọng bảo đảm định hướng và không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo ở Học viện Quốc phòng.
Đang tải...
Đang tải...