(Thứ tư, 05/10/2022, 14:13)

Động viên quốc phòng gồm tổng thể các hoạt động, biện pháp xây dựng và huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc một số địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây cũng là nội dung được xác định trong các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược,... của Đảng cần được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

(Thứ năm, 30/12/2021, 17:06)

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, ngày 21/2/1976, Bộ Quốc phòng ra Quyết định 38/QĐ-QP thành lập Học viện Quân sự Cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng). Ngày 3/1/1977, Học viện tổ chức lễ khai giảng khóa học đầu tiên và được chọn là Ngày Truyền thống của Học viện Quốc phòng.

(Thứ ba, 28/12/2021, 09:49)

Xây dựng Học viện vừa là trung tâm huấn luyện đào tạo vừa có khả năng kết nối với các học viện, viện nghiên cứu quốc phòng của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó thì Học viện rất quan tâm đến xây dựng đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức tổ chức và cán bộ, xây dựng Học viện tiên tiến, chính qui, mẫu mực, xứng đáng với vị thế của học viện là học viện đứng đầu của Quân đội và của Quốc gia./.
Đang tải...
Đang tải...