Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Khai giảng.

Tới dự buổi lễ có đồng chí PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương và đại biểu Cục Dân quân tự vệ, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương.

Tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 84 có 75 đồng chí là cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Trong khóa học, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới Quốc gia; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng…

(Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW,

Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Khai giảng)

Phát biểu Khai giảng, đồng chí Giám đốc Học viện nhấn mạnh những nội dung của khóa học là rất quan trọng và thiết thực, giúp các đồng chí học viên nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Khóa học được tổ chức trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, do vậy ở các cơ quan, ban, bộ, ngành, đơn vị và địa phương rất cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí khi tham gia lớp học để hoàn thành “mục tiêu kép” bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong điều kiện đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quân sự, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học.

(Đại biểu dự Lễ Khai giảng Lớp QPAN khóa 84)

Ngoài ra, đồng chí Giám đốc Học viện cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên phải tích cực, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới huấn luyện - đào tạo theo phương pháp dạy học tích cực, đánh giá đúng thực chất; các bài giảng phải bổ sung, cập nhật những tổng kết lý luận và thực tiễn sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991), nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm cho bài giảng có tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú, với những thông tin mới và có tính định hướng, dự báo khoa học. Công tác bảo đảm huấn luyện phải chu đáo, thích ứng với diễn biến của đại dịch Covid-19.

Phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và những thành tích đã đạt được trong những năm qua cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện, tin tưởng khoá học sẽ thành công tốt đẹp./.