Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng được điều động, bổ nhiệm theo Quyết định số 35/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Ảnh: QĐND).

Năm 2017, Thủ tướng quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng (phiên hiệu là Bộ tư lệnh 86) trên cơ sở tổ chức lại Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng; là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền tổ quốc cả trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng.

Theo dantri.vn